Tina Sambal


Written Orthography  Sambal Phonology Sentence Structure Swadesh List Dictionary Let's Count! Common Phrases Sing with me! 

About Me:    

English:
Hello, my name is April-Joyce Labrador. I am 21 years old. I was born in O’ahu, Hawaii but my parents are from the Philippines. I am currently an undergraduate student at the University of Hawaii Manoa majoring in Linguistics.  I hope that with the help of  the LDTC, my father’s language Tina Sambal can be available to everyone through the construction of this website.

Tagalog:

    Kumusta po kayo’ng lahat, ako po si April-Joyce Labrador. Ako po ay bente uno anyos at ako po ipinanganak sa O’ahu, Hawaii pero pareho’ng mga magulang ko ay tiga Pilipinas. Ang aking po’ng ina ay tiga Maynila at aking po’ng ama ay tiga Zambales. Ako po ay hindi pa nakatapos ng pagaaral mula sa Unibersidad ng Hawaii sa Manoa at ang kurso kong kinukuha ngayon, ay lingguwistika. Ako po ay umaasa sa tulong ng LDTC, ang linguahe ng aking ama na Tina Sambal ay mahahanap sa konstruksyon ng website na ito.

Tina Sambal

    Kumusta camoy salban, hico hi April- Joyce Labrador. Bayenti anyos acoy na tan impanganac aco iti ha O’ahu, Hawaii. Hilay pareho con matuntawo ay taga Pilipinas. Yay nanay co ay taga ibale tan yay tatay co ay taga Zambales. hico cot cay ot nayari nin pamag-aral ha unibersidad nin Hawaii ha Manoa tan yay curson ancowon co hawanin ay lingguiwistika. anumasa ako ha tambay nin LDTC, yay linguahe nin tatay co ay Tina Zambal ay macit ha construksyon nin yaodtin website.

Information on Tina Sambal:

The Sambalic languages are part of the Central Luzon language family. The largest Sambalic languages are Tina, Bolinao, and Botolan, with approximately 70,000 (SIL 2000), 50,000 (Ethnologue 1990), and 32,867 (SIL 2000) speakers, respectively. The rest are smaller languages spoken almost exclusively within various Aeta communities. There are a total of around 168,067 speakers of Sambalic languages, spoken primarily in Zambales, Pangasinan, Olongapo, and Tarlac, but also in Bataan, Metro Manila, and Quezon, Palawan.

The Sambalic languages are most closely related to Kapampangan and to an archaic form of Tagalog still spoken in Tanay in the province of Rizal. This has been interpreted to mean that Sambal-speakers originated from that area, later being displaced by migrating Tagalog-speakers, pushing the original inhabitants northward to what is now the province of Zambales, in turn, displacing the Aetas.

Tina (Ethnologue: ISO 639-3xsb) is a Sambalic language spoken by approximately 70,000 to 75,000 people, primarily in the Zambal municipalities of Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palauig, and Iba, and in the Pangasinense municipality of Infanta in the Philippines; speakers can also be found in Quezon, Palawan.

 ClassificationAustronesian, Malayo-Polynesian, Philippine, Central Luzon, Sambalic


Last Updated: November, 2010

 

 

 

.